Vavo voor 17-jarigen en de rol van RMC

Sinds dit studiejaar is het mogelijk dat ook 17-jarigen, die niet meer staan ingeschreven op een vo-school, kunnen worden doorverwezen naar het vavo. Dit geldt voor jongeren die in dat studiejaar 18 jaar worden. Het blijkt alleen mogelijk als de jongere door RMC is doorverwezen. Hoe de gevraagde toestemming moet worden vormgegeven, is niet voorgeschreven in de wet. Een schriftelijke toestemmingsverklaring waarin RMC aangeeft bekend te zijn met de plannen van de jongere met daarbij de aanmelding voor het vavo als mogelijkheid ter voorkoming van vsv, is voldoende.

In de komende periode gaat Ingrado verkennen of er behoefte is bij de leden aan een richtlijn voor de toepassing van deze nieuwe wetgeving.

Bekostiging

Deze minderjarige studenten aan het vavo hoeven geen les- of cursusgeld te betalen als zij op de eerste dag van het schooljaar nog geen 18 jaar zijn. Dit is voor zowel de vol- als deeltijdstudenten en geldt voor het hele schooljaar. Ook als zij later in het schooljaar 18 jaar worden. Daarmee is het gelijk aan andere minderjarige leerlingen. De studenten tellen wel mee voor de bekostiging die vavo-scholen ontvangen van het Rijk.

Als een student 18 jaar wordt en bij de start van een nieuw schooljaar nog op het vavo zit, moet deze uiteraard wel cursusgeld gaan betalen.