Overstap van v(s)o naar mbo

Projectgroep De Overstap (Actielijn 3) is onderdeel van de SchoolWerkt-agenda. Een belangrijk speerpunt binnen de agenda is het verbeteren van de overstap van v(s)o naar mbo. Deze overstap is een risicovol moment in de schoolloopbaan van jongeren, waarbij een deel van de jongeren niet goed doorstroomt naar een vervolgopleiding.

Servicedocument Warme Overdracht

Door de warme overdracht willen vo-scholen en mbo-instellingen bijdragen aan een ononderbroken ontwikkeling tijdens de schoolloopbaan van jongeren bij de overstap van vo naar mbo. Met dit servicedocument wil de projectgroep De Overstap zowel vo als mbo informatie verschaffen en een aantal handvatten geven hoe men met de warme overdracht om zou kunnen gaan.

Wat en voor wie is de warme overdracht?

Onder een warme overdracht wordt in dit kader verstaan ‘een (telefonisch) gesprek tussen de mentor van de leverende school en de (studie) loopbaanbegeleider/intaker van de ontvangende school over de specifieke ondersteuningsbehoeften van een bepaalde jongere’. Het doel is het versterken van persoonlijk succes van de leerling in de opleiding, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het voorkomen van studievertraging.

Servicedocument Warme Overdracht

De Overstaptafels

Tijdens de Overstaptafels verkennen vo, mbo en leerplicht gezamenlijk de mogelijkheden voor risicoleerlingen om hen in september te laten starten bij een passende vervolgopleiding. De Overstaptafels worden op drie verschillende momenten in het overstapproces georganiseerd, afhankelijk van de groep leerlingen die op dat moment extra ondersteuning nodig hebben.

Doel en werkwijze Overstaptafels

Werkwijze Overstapcoaches

Decanen van scholen in RMC Regio Utrecht kunnen na toestemming van de contactpersoon van het Samenwerkingsverband leerlingen aanmelden bij de Overstapcoach. De Overstapcoach begeleidt leerlingen naar een passende plek in het mbo wanneer zij binnen de reguliere ondersteuningsstructuur de overstap naar het mbo niet kunnen maken. Het wordt aangeraden om uiterlijk in april te starten met het overdragen van leerlingen naar de Overstapcoach.

Ongediplomeerde instroom mbo

Een leerling zonder vmbo-diploma is wettelijk niet toelaatbaar op mbo 2, 3 of 4. Bij hoge uitzondering kan echter besloten worden dat een leerling van het vmbo toch toelaatbaar is. Wanneer een student toelaatbaar is en wat de procedure is, daarover hebben MBO Utrecht, ROC Midden Nederland en MBO Amersfoort gezamenlijk afspraken gemaakt.

Procedure ongediplomeerde instroom mbo