SchoolWerkt-agenda

De SchoolWerkt-agenda is de beleidsagenda voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) van RMC-regio Utrecht. De SchoolWerkt-agenda geeft invulling aan de gezamenlijke ambitie van partners om zoveel mogelijk jongeren kansrijk deel te laten nemen aan de samenleving. Samen zetten we in op het tegengaan van verzuim en het bevorderen van studiesucces. We willen dat alle jongeren in onze regio een goede en kansrijke studiekeuze maken en dat  ze een goede overstap maken naar het mbo, werk of dagbesteding.  Extra aandacht hebben wij voor kwetsbare jongeren in het onderwijs en voor jongeren die al langere tijd school hebben verlaten. De SchoolWerkt-agenda is met concrete maatregelen uitgewerkt in de vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten (2017-2020).

Download de SchoolWerkt-agenda

Download de vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten

Binnen de SchoolWerkt-agenda zijn zes thema’s (actielijnen). Deze actielijnen vormen de basis van de  uitvoering.
Actielijn 1: Een sterke basis
Actielijn 2: Loopbaanoriëntatie in een doorgaande leerlijn
Actielijn 3: Sluitende overgangen en warme overdracht
Actielijn 4: Extra ondersteuning
Actielijn 5: Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Organisatie RMC-regio Utrecht

Voor besluitvorming binnen de regio bestaat de structuur van een Stuurgroep en een Kerngroep. De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de partners in de regio. Wethouders en schooldirecties gaan over de definitieve besluitvorming van de aanpak. De stuurgroep stemt af met de wethouders sociale zaken voor de verbinding naar de aanpak van jeugdwerkloosheid. De kerngroep komt rond de zes tot acht weken bijeen om de inhoudelijke maatregelen in de aanpak van voortijdig schoolverlaten voor te bereiden.

Contact

Zoek je contactpersonen, kijk dan bij de pagina’s van de actielijnen. Bij elke actielijn is één contactpersoon.