Actielijn 5. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

We willen jongeren begeleiden op hun unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving. Het einddoel is duurzame arbeidsparticipatie. Daarvoor is een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt van wezenlijk belang. We leiden de jongeren op voor de vraag van de arbeidsmarkt en hebben extra aandacht voor het begeleiden van jongeren naar werk die het niet op eigen kracht redden. Hierbij hebben we aandacht voor twee cruciale momenten: het vinden van een plek voor beroepspraktijkvorming (BPV) en het vinden van een baan bij uitstroom naar de arbeidsmarkt. We spannen ons ervoor in dat alle jongeren een beroepspraktijkplek of (leer)baan vinden en behouden. De volgende maatregelen voert actielijn 5 uit om dit te ondersteunen.

Maatregel 1: Creëren van plekken voor beroepspraktijkvorming (BPV) en banen.

Met deze maatregel willen we meer BPV-plekken en banen creëren door het ontwikkelen van een toolkit voor werkgevers.  Daarin komt een overzicht van financiële regelingen, aandacht voor het belang van BPV-plekken en banen voor kwetsbare jongeren en maakt de competenties en vaardigheden van de kwetsbare jongeren inzichtelijk. Verder zetten we in op betere afstemming tussen (1) de opleiding en de werkgevers en (2) tussen het onderwijs (PrO, VSO en mbo), het Leerwerkloket (LWL) en het Werkgeversservicepunt (WGP). Tot slot stimuleren we de betrokken partners zelf het goede voorbeeld te geven en BPV-plekken en banen te creëren.

Maatregel 2: Vinden en matchen plekken voor beroepspraktijkvorming (BPV) en banen.

Met deze maatregel willen we een toolkit voor studenten en ouders creëren met o.a. een kalender met matchingsevents, een overzicht van beschikbare hulp en instrumenten, en informatie die hen helpt bij het vinden van BPV-plek of baan. Daarnaast willen we jobhunters inzetten en peers opleiden die actief helpen bij het zoeken naar een BPV-plek of baan voor de jongeren. Tot slot zetten we de beschikbare instrumenten vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid (AJW) en vanuit werk en inkomen in om de studenten te ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van werknemersvaardigheden.

Maatregel 3: Behouden van plekken voor beroepspraktijkvorming (BPV) en banen.

Begeleiding van jongeren op de BPV- of werkplek door docenten en job- of peercoaches moet ervoor zorgen dat de jongeren de BPV-plekken en banen behouden. Een actievere samenwerking tussen opleiding en werkgevers is daarvoor vereist. We willen werkgevers actiever scholen in het begeleiden van jongeren op de werkplek. De toolkit voor werkgevers uit maatregel 1 kan helderheid verschaffen over de competenties en vaardigheden van de kwetsbare jongeren. Wederom zullen de beschikbare instrumenten vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid (AJW) en vanuit werk en inkomen ingezet worden om de studenten te versterken.

Contact met actielijn 5

Corine Bont-Tiebosch, c.bonttiebosch@utrecht.nl.