Cijfers & onderzoeken

Op deze pagina vind je de meest recente cijfers en onderzoeken over voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) in onze regio. Daarmee bedoelen we jongeren van 12 tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie: een diploma op minimaal mbo niveau 2, havo of vwo. Via de onderzoeken en cijfers monitoren we het effect van onze gezamenlijke aanpak.

Cijfers

Tweemaal per jaar worden de landelijke vsv-cijfers gepubliceerd: in het voorjaar de voorlopige cijfers van het vorige schooljaar, in het najaar de definitieve cijfers. Hieronder vind je de meest recente cijfers voor RMC-regio Utrecht. Benieuwd naar eerdere schooljaren of andere regio’s? Ga naar Onderwijs in Cijfers.

1,64% voortijdig schoolverlaters

Gemeten als percentage van het aantal leerlingen dat aan het begin van het schooljaar stond ingeschreven in RMC-regio Utrecht (2020-2021).

Voorlopige cijfers 2020-2021

72.100 leerlingen ingeschreven, waarvan 1.186 voortijdig schoolverlaters (1,64%)

Definitieve cijfers 2019-2020

72.909 leerlingen ingeschreven, waarvan 1.079 voortijdig schoolverlaters (1,48%)

Onderzoeken

SchoolWerkt-monitor

In de SchoolWerkt-monitor meten we hoe het gaat met de schoolloopbaan van jongeren uit RMC-regio Utrecht. Hoeveel van hen halen een startkwalificatie en tot welke leeftijd volgen ze een opleiding? In de monitor van 2018 deden we daarnaast verdiepende onderzoeken naar een aantal specifieke thema’s. Het doel van de monitor is om knelpunten zichtbaar te maken en direct ook oplossingsrichtingen aan te dragen.

Bekijk infographic SchoolWerkt-monitor 2021

Download SchoolWerkt-monitor 2021

Download SchoolWerkt-monitor 2020

Download SchoolWerkt-monitor 2019

Download SchoolWerkt-monitor 2018

Download SchoolWerkt-monitor 2017

Rapportages vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

Sinds 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’ van kracht. Daardoor “heeft iedere mbo-student die zich uiterlijk op 1 april aanmeldt voor één of meer beroepsopleidingen het recht toegelaten te worden tot de opleiding van zijn of haar eerste voorkeur” (MBO raad). Via een aantal rapportages worden de gevolgen van de wet gemonitord om te evalueren. De eerste tussenrapportage is hieronder in twee delen in te zien.

Download deel 1 van de eerste tussenrapportage

Download deel 2 van de eerste tussenrapportage

Monitor pilots arbeidstoeleiding pro, vso en entree

Deze monitor gaat over de uitstroom van jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (pro en vso). Het onderzoek laat zien hoe de overgang naar werk is in onze regio. De monitor is een combinatie van kwalitatief en meerjarig kwantitatief (cohort)onderzoek. Het geeft inzicht in het verloop van de afspraken, in de loopbanen van jongeren na hun opleiding in het pro, vso en entree én in de ondersteuning die zij ontvangen in de overgang naar werk.

Download het eindrapport ‘Sluitend van school naar werk’