Veelgestelde vragen

Leerplicht (tot 16 jaar)

 • Wat is leerplicht?

  Alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten dan verplicht naar school. Jongeren zijn volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Daarna zijn zij tot 18 jaar kwalificatieplichtig. Dat betekent dat zij moeten werken aan het behalen van een startkwalificatie: een diploma op minimaal mbo niveau 2, havo of vwo. Zie de vragen bij ‘kwalificatieplicht en startkwalificatie’ voor meer uitleg.

 • Wat houdt de Leerplichtwet in?

  Alle kinderen hebben het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. In de leerplichtwet staan de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen beschreven. Volgens deze wet hebben ouders, de scholen en de gemeenten allemaal hun eigen taak.

  Ouders en verzorgers zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school. Ze zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school gaat tot zijn/haar 18e verjaardag of tot het moment dat hij/zij een startkwalificatie heeft behaald. Kinderen zijn er vanaf hun 12e ook zelf verantwoordelijk voor naar school te gaan.

 • Wat gebeurt er als de Leerplichtwet wordt overtreden?

  Als leerlingen zonder toestemming wegblijven van school (verzuim), dan moet de school een melding doen bij de gemeente. Een leerplichtambtenaar van de gemeente overlegt eerst met school. Daarna gaat hij/zij in gesprek met de leerling en ouders/verzorgers. Samen bespreken ze wat de oorzaak is van de afwezigheid en maken ze afspraken om de leerling te helpen weer (vaker) naar school te gaan.

  Wordt er niet aan de afspraken gehouden en blijft het verzuim aanhouden, dan heeft dat gevolgen. Dat kan uiteenlopen van een waarschuwing tot een boete.

 • Hoe vind ik de leerplichtambtenaar van mijn woongemeente?

  De regio Utrecht is onderverdeeld in vier subregio’s waar meerdere gemeenten onder vallen: Utrecht Stad, Utrecht Noordwest, Utrecht Zuid en Utrecht Zuidoost. Klik op je woongemeente in het kaartje op onze contactpagina en je komt uit bij de contactgegevens van de goede subregio.

Kwalificatieplicht (tot 18 jaar)

 • Wat is de kwalificatieplicht?

  Jongeren die 16 jaar zijn geworden, zijn na dat schooljaar niet meer leerplichtig. Toch kunnen zij na dat schooljaar nog niet stoppen met school: zij zijn namelijk nog wel kwalificatieplichtig. Dat betekent dat zij moeten werken aan het behalen van een startkwalificatie: een diploma op minimaal mbo niveau 2, havo of vwo. Een jongere is kwalificatieplichtig tot zijn/haar 18de verjaardag.

  De kwalificatieplicht betekent niet dat jongeren vijf dagen per week naar school moeten gaan. Het is ook mogelijk om onderwijs te volgen via een combinatie van werken en leren, zoals de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo. Bij deze leerweg gaat een jongere, drie of vier dagen per week, via een leerwerkovereenkomst aan de slag bij een werkgever en volgt dan één of twee dagen onderwijs.

 • Wat is een startkwalificatie?

  Een startkwalificatie is een diploma op mbo- niveau 2/3/4, een havo-, of vwo-diploma. Een startkwalificatie zorgt voor een goede start op de arbeidsmarkt. Het vergroot de kans op het vinden en houden van een baan.

 • Wat is voortijdig schoolverlaten?

  Een voortijdig schoolverlater is iemand tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie school verlaat. Een vmbo- of mbo niveau 1 diploma is géén startkwalificatie. Dit diploma geeft wel toegang tot een vervolgopleiding, maar geeft minder kansen op een goede baan. Daarom is het belangrijk dat een jongere doorleert en een startkwalificatie haalt: een diploma op minimaal mbo niveau 2, havo of vwo.

 • Kan een jongere een vrijstelling krijgen voor het halen van een startkwalificatie?

  Voor sommige jongeren is het halen van een startkwalificatie niet haalbaar. Er geldt daarom een vrijstelling voor:

  • Jongeren die afkomstig zijn van het praktijkonderwijs en een getuigschrift of een schooldiploma hebben;
  • Zeer moeilijk lerende jongeren en jongeren met een meervoudige functiebeperking.

RMC (tot 23 jaar)

 • Wat betekent RMC en RMC-regio?

  RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. In het kort houdt dat in dat scholen verplicht zijn om jongeren tussen de 18 en 23 jaar, die zich zonder startkwalificatie uitschrijven, te melden bij hun woongemeente.

  Nederland telt 40 verschillende RMC-regio’s. Elke regio heeft een contactgemeente die de melding en registratie van voortijdige schoolverlaters coördineert. Voor de RMC-regio Utrecht is dat bijvoorbeeld de gemeente Utrecht.

 • Wat doet het RMC?

  Het doel van het RMC is om de schooluitval van jongeren tussen de 18 en 23 jaar zoveel mogelijk te voorkomen. RMC-medewerkers van de gemeente begeleiden jongeren zonder startkwalificatie terug naar school of naar werk. De verschillende gemeentes binnen de regio Utrecht werken samen om dit doel te realiseren.

 • Hoe vind ik de RMC-medewerkers van mijn woongemeente?

  De regio Utrecht is onderverdeeld in vier subregio’s waar meerdere gemeenten onder vallen: Utrecht Stad, Utrecht Noordwest, Utrecht Zuid en Utrecht Zuidoost. Klik op je woongemeente in het kaartje op onze contactpagina en je komt uit bij de contactgegevens van de goede subregio.

Vakantie en verlof

 • Wat gebeurt er als mijn kind zonder toestemming afwezig is van school?

  Wanneer een kind zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar afwezig is op school, heet dit ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt. U kunt dan een boete krijgen. Als de schooldirecteur het verzuim niet meldt, kan de school ook een proces-verbaal krijgen.

 • Hoe vraag ik extra verlof aan?

  Een aanvraag indienen voor maximaal tien schooldagen verlof
  Aanvragen voor extra verlof van tien schooldagen of minder, moet u bij de directie van de school via een aanvraagformulier indienen. Het aanvraagformulier ‘Aanvraag extra verlof (maximaal tien schooldagen)’ kunt u op de school van uw kind krijgen. Lever uw aanvraag met eventueel relevante verklaringen in bij de directeur. De schooldirecteur beslist over de aanvraag.

  Een aanvraag indienen voor meer dan tien schooldagen verlof
  Wilt u meer dan tien extra verlofdagen aanvragen, dan moet u een aanvraag bij de leerplichtambtenaar indienen. De leerplichtambtenaar van uw woongemeente informeert naar de mening van de schooldirecteur. Daarna beslist hij over uw aanvraag.

 • In welke situaties wordt extra verlof toegekend?

  Vakantieverlof
  De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd. De enige uitzondering op deze regel is als uw kind tijdens de schoolvakanties niet met het gezin op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Dit extra verlof van maximaal tien schooldagen mag één keer per schooljaar worden toegestaan, maar niet tijdens de eerste twee lesweken van het schooljaar. Dit verlof vraagt u minimaal acht weken van tevoren aan. Ook een werkgeversverklaring is nodig.

  Ziekte tijdens de vakantie
  Het kan gebeuren dat uw kind of een ander gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en dat daardoor de leerling pas later op school terugkomt. Neem in dat geval een doktersverklaring uit het vakantieland mee. In de verklaring staan de duur, de aard en de ernst van de ziekte.

  Religieuze verplichtingen
  Voor bepaalde religieuze feesten of verplichtingen bestaat er recht op verlof. Richtlijn is dat er per verplichting één dag vrij kan worden gegeven. Deze vorm van extra verlof moet u minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school melden.

  Gewichtige omstandigheden
  Ook voor gewichtige omstandigheden (situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen) is verlof mogelijk. De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar beslist hoeveel dagen verlof redelijk zijn. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

  • ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten
  • verhuizing van het gezin
 • In welke situaties wordt geen extra verlof toegekend?

  Hieronder staan voorbeelden van situaties die geen ‘gewichtige omstandigheden’ zijn:

  • dienstrooster van de werkgever van de ouder(s);
  • familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst;
  • vakantie in een goedkope periode, een speciale aanbieding of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
  • activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;
  • verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een beslissing?

  Als de directeur of leerplichtambtenaar uw aanvraag voor extra verlof afwijst en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de persoon die het besluit heeft genomen. In het bezwaarschrift moeten tenminste de volgende gegevens staan:

  • naam en adres van de leerling
  • datum
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • argumenten waarom u het niet eens bent met het besluit
  • naam en handtekening van de ouder/verzorger

  U ontvangt daarna bericht van de nieuwe beslissing. Wanneer u het opnieuw niet eens bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank.

  Het beroepschrift stuurt u naar:
  Rechtbank Utrecht
  sector Bestuursrecht
  Postbus 13023
  3507 LA Utrecht

Jobhunter en Overstapcoach

 • Wat kan de jobhunter BBL voor mij doen?

  Een Jobhunter BBL begeleidt jongeren die extra hulp kunnen gebruiken bij het vinden van een leerwerkplek.

  Weet je al welke opleiding je wilt doen maar heb je moeite met het vinden van een leerwerkplek? Neem dan contact op met de Jobhunter om te kijken of je in aanmerking komt voor begeleiding.

 • Hoe kan ik me aanmelden voor een Jobhunter BBL?

  Aanmelden bij een Jobhunter BBL kan via de mail.

  Voorwaarden voor aanmelding zijn:

  • je bent niet ouder dan 27 en woont in één van de gemeenten van RMC-regio Utrecht
  • bij aanmelding stuur je jouw cv mee en een korte beschrijving
 • Wat kan een Overstapcoach voor mij doen?

  De Overstapcoach begeleidt jongeren die extra hulp nodig hebben bij de overstap van het voortgezet (speciaal) onderwijs naar het mbo. De Overstapcoach begeleidt deze jongeren naar een passende plek in het mbo.

 • Hoe kan ik me aanmelden bij een Overstapcoach?

  Alleen de decanen van scholen in RMC-regio Utrecht kunnen jongeren aanmelden bij de Overstapcoach.

  Heb je hulp nodig bij de overstap naar het mbo of met studiekeuze? Praat dan eerst met je decaan of je mentor om te bepalen of een overstapcoach nodig is.