Onderzoeken

Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van RMC-regio Utrecht. Nieuwe resultaten worden hier geplaatst.

SchoolWerkt-monitor 2017 en 2018

In de SchoolWerkt-monitor staan de jongeren en jongvolwassenen centraal: hoe gaat het met hen? We kijken naar verschillende leeftijdsgroepen en willen weten hoe het met de 16-, 18-, 20- en 22-jarigen in de regio gaat. De eerste meting van de SchoolWerkt-monitor is injanuari 2018 verschenen. In deze meting is de schoolloopbaan van alle jongeren en jongvolwassenen kwantitatief in beeld gebracht (peildatum 1 oktober 2017). De resultaten wezen uit dat het met de meeste jongeren en jongvolwassenen goed gaat in hun schoolloopbaan: ze behalen hun diploma, bereiken een startkwalificatie en volgen in de meeste gevallen tot na hun 20e jaar nog een opleiding. Maar er blijft een deel dat een mindersuccesvolle schoolloopbaan heeft. Er zijn nog genoeg verbeterpunten.

In deze tweede meting van de SchoolWerkt-monitor wordt een update gegeven van de cijfers uit de eerste meting. We kijken opnieuw naar hoe het gaat met de schoolloopbaan van de jongeren en jongvolwassenen woonachting in de RMC-regio Utrecht (peildatum 1  oktober 2018) en kijken of er iets veranderd is ten  opzichte van de eerste meting. Nieuw in deze tweede meting zijn de zes verdiepende onderzoeken met de thema’s: nieuwkomers, leeftijds-grens 18 jaar en oud voortijdig schoolverlaten, havo: rotonde van het vo, overgang vmbo-mbo, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en loopbanen van jongeren in een kwetsbare positie. Het doel is om niet alleen om knelpunten zichtbaar te maken, maar ook om oplossingsrichtingen aan te dragen.

De derde meting is een meer beknopte versie van de vorige metingen van de SchoolWerkt-monitor en heeft de vorm van een factsheet. Deze meting is bedoeld om de continuering van de dataverzameling voort te zetten. Er zullen geen nieuwe thema’s aan bod komen, maar er worden updates gepresenteerd van de belangrijkste cijfers, tabellen en grafieken uit de eerste en tweede meting.

Download de SchoolWerkt-monitor 2019

Download de SchoolWerkt-monitor 2018

Download de SchoolWerkt-monitor 2017

Regiomonitor VSV Utrecht 2015-2016

Deze rapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek bij zes mbo-instellingen in de regio Utrecht naar de VSV-aanpak en de effecten daarvan. Het onderzoek is verricht in het kader van de Regiomonitor VSV Utrecht en heeft betrekking op het schooljaar 2015-2016.

Download de Regiomonitor VSV Utrecht

Jongeren buiten beeld 23-27

In opdracht van de gemeente Utrecht is in 2016 een verkenning uitgevoerd naar de groep jongvolwassenen tussen de 23 en 27 jaar zonder startkwalificatie, onderwijs of werk uit de regio Utrecht.

Download verkenning ‘Jongeren buiten beeld’

Monitor pilots arbeidstoeleiding pro, vso en entree

Met deze monitor willen we inzicht krijgen in het verloop van de loopbaan van jongeren na hun opleiding in het pro, vso en entree, en in de ondersteuning die zij ontvangen in de transitie naar werk. Op termijn worden ook resultaten zichtbaar van de effectiviteit van de geboden ondersteuning door de scholen en regiogemeenten in de transitie van onderwijs naar werk.

Download 1e meting arbeidstoeleiding pro, vso en entree

Download 2e meting arbeidstoeleiding pro, vso en entree

Download 3e meting arbeidstoeleiding pro, vso en entree

Evaluatie en monitor wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

Vanaf 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’ gestart. De komende jaren zullen de gevolgen van de wet gemonitord worden om te evalueren. In onderstaande bijlagen staat het 1e en 2e deel van de 1e tussenrapportage. De volgende rapportage komt in het najaar van 2020. De eindrapportage is voorzien in 2022.

1e Tussenrapportage monitor wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo deel 1

1e Tussenrapportage monitor wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo deel 2