Verzuim en schooluitval

1. Regionale afspraken ‘no show studenten’

‘No show studenten’ zijn eerstejaars onder de 23 jaar zonder startkwalificatie die niet op school zijn gekomen. In de eerste twee weken van het schooljaar sporen de mbo’s deze studenten op. Ze nemen contact op met de vo-scholen om te achterhalen of ze daar zijn gebleven en controleren of ze elders een schoolinschrijving hebben (via DUO).

  • Na één week wordt vastgesteld welke studenten niet zijn verschenen (no show): deze studenten worden gemeld bij DUO, met een duidelijke vermelding aan leerplicht dat het een no-show betreft. Leerplicht pakt deze melding met prioriteit op.
  • Na twee weken wordt nogmaals vastgesteld welke studenten niet zijn verschenen: deze studenten worden nogmaals gemeld bij DUO met de vermelding van een no-show. De melding wordt nogmaals door Leerplicht met prioriteit opgepakt.
  • Studenten die in de loop van de eerste twee weken wel verschijnen, maar meer dan 16 uur afwezig zijn geweest, worden ook gemeld bij DUO . Zij worden bij Leerplicht opgepakt als een reguliere relatief verzuim melding.

Studenten die na twee weken nog steeds ‘no show’ zijn, worden afgemeld via de studentenadministratie. Dan verandert ook de status in Aanmelding in Beeld.

De vo-school behoudt een ‘zorgplicht’ voor zijn leerlingen die een diploma hebben behaald. Het is wettelijk bepaald dat een school niet kan overgaan tot uitschrijving voordat aannemelijk is gemaakt dat de leerling is ingeschreven bij een vervolgopleiding. Als een leer- of kwalificatieplichtige leerling toch wordt uitgeschreven, is er sprake van ‘verwijdering’. Als een leerling zonder opgaaf van (geldige) reden niet meer naar de school van inschrijving komt, dan geldt dit als ongeoorloofd verzuim, niet als ‘het hebben verlaten’ van de school. De school behoudt zijn verantwoordelijkheid op grond van die inschrijving voor de leerling, ook al lukt het vinden van een andere school pas na 1 oktober.

2. Werkwijze project vestigingsgericht werken

Aan elke mbo vestiging in de RMC regio Utrecht is een hoofdcontactpersoon verbonden. De hoofdcontactpersoon is afkomstig uit de gemeente waar de vestiging gevestigd is. Vanuit de subregio Utrecht Stad en Utrecht Zuid zijn er ook vaste contactpersonen per vestiging voor de jongeren uit de betreffende subregio. De Entree opleidingen worden gezien als onderdeel van de mbo vestiging.

Met deze werkwijze wil RMC Regio Utrecht bereiken dat signalen van dreigende uitval eerder worden herkend, waardoor tijdig passende preventieve interventies kunnen worden toegepast. Naast het in beeld krijgen van de voortijdig schoolverlaters en uitvallers is een ander doel ook het mogelijk begeleiden naar een passende plek.

Het contactpersoonschap betekent dat door middel van een helicopterview de grote lijnen worden gezien, dat de juiste signalen worden gebundeld en dit bespreekbaar wordt gemaakt. Zowel met de vestiging als met de contactpersonen uit de regio. Het doel is om binnen de regio als contactpersonen nauw samen te gaan werken om een efficiëntieslag te maken. De hoofdcontactpersoon heeft een consulterende rol, maar bespreekt ook de signalen waar nodig.

Werkproces basistaken