Verzuim en schooluitval

Regionale afspraken no show studenten

Alle mbo-instellingen in de RMC regio 19 starten het nieuwe schooljaar met de actie ‘No show’. Het doel van de actie ‘No show’ is het in kaart brengen en opsporen van studenten die bij de start van het schooljaar niet zijn verschenen. De ‘No show’ periode start op de 1e lesdag van het nieuwe schooljaar en duurt 2 lesweken voor de bol-studenten en 3 tot 4 weken voor de bbl-studenten. Dit geldt ook voor studenten die afkomstig zijn buiten de RMC regio 19. Alle studenten worden zo snel mogelijk gemeld via DUO.

Samenwerkingsplan no show studenten

Verzuimmeldingen

Mbo’s en leerplicht/RMC in de regio Midden Nederland werken samen aan een verzuimaanpak van mbo studenten binnen hun instellingen en gemeenten. Door deze samenwerkingen willen we snel effectieve interventies plegen voor de jongeren die echt ondersteuning nodig hebben. In deze regionale werkafspraken wordt kort uiteen gezet welke meldingsafspraken wij hebben rondom verzuim en hoe we gezamenlijkheid het verzuim aanpakken.

Regionale afspraken verzuimmelding

Bindend studieadvies in het mbo

‘Als je begint aan een mbo-opleiding, krijg je in het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA). Dit is een advies om door te gaan of te stoppen met de opleiding. Als het advies negatief is, moet je met de opleiding stoppen’ (Rijksoverheid). Als RMC-regio hebben we met elkaar hierover algemene afspraken gemaakt en per mbo-instelling in kaart gebracht welke verschillen er zijn.

Regionale afspraken bindend studieadvies in het mbo

De zomeractie

Gedurende de zomerperiode zullen de studenten die uitgeschreven worden en waarvan leerplicht/RMC een DUO-melding ontvangt, actief worden benaderd. Ook als er geen contact meer mogelijk is geweest met de loopbaanbegeleider / coach vanwege de vakantie. De informatie die hieruit volgt, kan besproken worden tijdens het startgesprek in het nieuwe schooljaar.

Samenwerkingsafspraken zomeractie

Toelating VAVO onder de 18 jaar

Leerplicht geeft voor jongeren onder de 18 jaar geen officiële toestemming voor toelating tot de VAVO, maar sinds studiejaar 2019-2020 kunnen 17-jarigen zich wel inschrijven. Vanuit het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, moet leerplicht op de hoogte zijn van zo’n inschrijving. Daarom hebben we als RMC-regio afgesproken dat de leerplichtambtenaar van de betrokken gemeente hierover geïnformeerd wordt. De afspraken zijn afgestemd met de VAVO van ROC Midden Nederland en mboRijnland. Ingrado, de landelijke branchevereniging voor leerplicht en RMC, maakte een handreiking over de wijzigingen in de toelating tot de VAVO voor jongeren onder de 18 jaar.

Handreiking VAVO 18-

Werkwijze project vestigingsgericht werken

Aan elke mbo vestiging in de RMC regio Utrecht is een hoofdcontactpersoon verbonden. De hoofdcontactpersoon is afkomstig uit de gemeente waar de vestiging gevestigd is. Vanuit de subregio Utrecht Stad en Utrecht Zuid zijn er ook vaste contactpersonen per vestiging voor de jongeren uit de betreffende subregio. De Entree opleidingen worden gezien als onderdeel van de mbo vestiging.

Met deze werkwijze wil RMC Regio Utrecht bereiken dat signalen van dreigende uitval eerder worden herkend, waardoor tijdig passende preventieve interventies kunnen worden toegepast. Naast het in beeld krijgen van de voortijdig schoolverlaters en uitvallers is een ander doel ook het mogelijk begeleiden naar een passende plek.

Het contactpersoonschap betekent dat door middel van een helicopterview de grote lijnen worden gezien, dat de juiste signalen worden gebundeld en dit bespreekbaar wordt gemaakt. Zowel met de vestiging als met de contactpersonen uit de regio. Het doel is om binnen de regio als contactpersonen nauw samen te gaan werken om een efficiëntieslag te maken. De hoofdcontactpersoon heeft een consulterende rol, maar bespreekt ook de signalen waar nodig.

Werkproces basistaken